Furnizarea gazelor naturale

SRL „Transautogaz” furnizează gaze naturale consumatorilor noncasnici din Republica Moldova în baza licenței de furnizare a gazelor naturale la tarife reglementate Seria AC Nr. 001440 din 11.02.2020.
Raporturile juridice dintre furnizor, operatorul de sistem și consumatorul final sunt reglementate de Legea cu privire la gazele naturale Nr. 108 din 27.05.2016, Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE Nr. 113/2019 din 19.04.2019 și alte acte normative.

Încheierea
contractelor

Detalii

Deconectarea
de la rețea

Detalii

Reconectarea la rețea

Detalii

Încheierea contractelor

Pentru a încheia
Contractul de furnizare a gazelor naturale consumatorul noncasnic se prezintă la oficiul companiei Transautogaz la adresa: mun. Chișinău, str. Alexandr Pușkin, 64, etajul 9 cu următoarele documente:

1.

Cerere – model cerere.

2.

Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii, copiile certificatelor de atribuire a codurilor: fiscal şi TVA.

3.

Actele ce confirma dreptul de semnare a contractului, şi anume:

extrasul din Registrul de stat a persoanelor juridice;

copia buletinului de identitate al directorului întreprinderii;

procura autentificată notarial şi copia buletinului de identitate a persoanei împuternicite, în cazul semnării contractului de furnizare a gazelor naturale de o persoană împuternicită.

4.

Documente care atestă dreptul de proprietate:

pentru proprietar:

extrasul din registrul bunurilor imobile (valabil 2 luni de la data eliberării);

contract vânzare-cumpărare;

proces-verbal de dare în exploatare a imobilului înregistrat la ASP, etc.

pentru locatar (arendaş):

сopia buletinului de identitate;

extrasul din registrul bunurilor imobile eliberat de Oficiul cadastral teritorial;

copia contractului de locațiune (arendă) (înregistrat la Oficiul cadastral teritorial dacă termenul de arendă este de 3 ani şi mai mult);

scrisoare de garanție de la proprietarul imobilului (dacă proprietarul imobilului este persoană fizică, se autentifică la notar) – model scrisoare.

5.

Fișa de constatare a pregătirii tehnice a locului de consum, anexată la acordul tehnic încheiat între consumatorul noncasnic și operatorul sistemului de distribuție.

Deconectarea de la rețea

Conform pct.105 din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale Nr. 113/2019 din 19.04.2019 (în continuare – Regulament), Furnizorul este în drept să solicite deconectarea, iar operatorul de sistem va deconecta în termen de cel mult 10 zile lucrătoare instalațiile de gaze naturale ale consumatorului noncasnic în următoarele cazuri:

1.

Neachitarea plăților pentru gazele naturale utilizate la locul de consum, la expirarea termenului de 10 zile calendaristice din data-limită de plată a facturii, prezentată consumatorului noncasnic;

2.

La expirarea termenului contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă consumatorul noncasnic nu solicită prelungirea lui;

3.

Refuzul consumatorului noncasnic de a încheia contract de furnizare a gazelor naturale cu furnizorul de ultimă opțiune după preluarea consumatorilor finali de către acesta în condițiile prezentului Regulament;

4.

Refuzul consumatorului noncasnic de a încheia contract de furnizare a gazelor naturale cu un furnizor după expirarea termenului furnizării de ultimă opțiune, cu o notificare prealabilă a consumatorului cu 15 zile calendaristice;

5.

La solicitarea consumatorului noncasnic.

Reconectarea la rețea

Conform pct.117 din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale Nr. 113/2019 din 19.04.2019, consumatorul final este în drept să solicite furnizorului reconectarea instalațiilor de gaze naturale la rețeaua de gaze naturale după înlăturarea motivelor care au dus la deconectarea instalațiilor sale de gaze naturale.

Furnizorul solicită operatorului de sistem, iar ultimul este obligat să reconectează la rețeaua de gaze naturale instalațiile de gaze naturale ale consumatorului final în termen cât mai scurt posibil, dar nu mai târziu de 2 zile lucrătoare de la data achitării de către consumatorul final a tarifului pentru reconectare.


Pentru informaţii suplimentare, apelaţi:

+373 (22) 578-874